1.  Εισαγωγή στον Υπολογισμό της Κατανομής των Κοινοχρήστων Δαπανών Πολυκατοικιών
(Eνημέρωση: 12:26 ΠΕ 12/10/2017) Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
       2.  Περιεχόμενα
  1.      Εισαγωγή στον Υπολογισμό της Κατανομής των Κοινοχρήστων Δαπανών Πολυκατοικιών
  2.      Περιεχόμενα
  3.      Ορισμοί (Γλωσσάρι)
  4.      Νομικό πλαίσιο κοινοχρήστων
  5.      Κατηγορίες κοινοχρήστων δαπανών
  6.      Κλειστά (κενά) διαμερίσματα
  7.      Αποθεματικό πολυκατοικίας
  8.      Υπολογισμός κατανομής κοινοχρήστων δαπανών
  8.1.         Κατανομή κοινοχρήστων δαπανών σε πολυκατοικίες του Ο.Ε.Κ.
  9.      Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
  9.1.         Απορρόφηση θερμότητας σε ένα διαμέρισμα
  9.2.         Κατηγορίες κεντρικής θέρμανσης • Είδη μετρητών
  9.3.         Νόμος Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
  9.3.1.            Τεχνικός Κανονισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
  9.3.2.            Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  9.4.         Υπολογισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
  9.4.1.            Εμπειρικές μέθοδοι (τρόποι) κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης
  9.4.2.            Υπολογισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό
  9.4.3.            Χρέωση κατανάλωσης πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης
  9.5.         Παραδείγματα Υπολογισμού Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
  9.5.1.            Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία - Κατανομή με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των διαμερισμάτων
  9.5.1.1.               Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία - Κατανομή με βάση τα τετραγωνικά μέτρα - κλειστό διαμέρισμα
  9.5.2.            Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές
  9.5.3.            Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές και πάγιο ποσοστό
  9.5.4.            Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με ωρομετρητές και χιλιοστά (χιλιοστ-ώρες)
  9.5.5.            Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - κατανομή με ωρομετρητές (χιλιοστ-ώρες) και πάγιο ποσοστό
  9.5.6.            Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές και συντελεστές εi και fi
  9.5.7.            Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με ωρομετρητές και συντελεστές εi και fi
  9.5.8.            Κεντρική θέρμανση χωρίς μετρητές (αυτονομία) - Κατανομή με συντελεστές εi και fi
  9.5.9.            Κατανομή Εκτάκτων Δαπανών
  9.5.10.            Αποσύνδεση διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση
  10.      Ανελκυστήρας (ασανσέρ)
  11.      Υποχρέωση ανάρτησης αποδείξεων κοινοχρήστων
  11.1.         Ανάρτηση κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες
Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
       3.  Ορισμοί (Γλωσσάρι)

    Επεξήγηση, ορισμός, περιγραφή των σημαντικότερων όρων (λέξεων) με την έννοια που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.
       4.  Νομικό πλαίσιο κοινοχρήστων

Υπό ολοκλήρωση...
Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
       5.  Κατηγορίες κοινοχρήστων δαπανών

 • Στην διαδικτυακή εφαρμογή (koino-xrista.gr) υποστηρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
  1. Γενικές δαπάνες κοινοχρήστων και καθαριότητας
  2. Δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανελκυστήρα (ασανσέρ)
  3. Δαπάνες λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης (εφόσον έχει επιλεγεί τύπος κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας)
  4. Έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης (σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό)
  5. Δαπάνες Ιδιοκτητών (που αφορούν κυρίως την συντήρηση της πολυκατοικίας)
  6. Ειδικές δαπάνες
  7. Ισόποσα επιμεριζόμενες δαπάνες στα διαμερίσματα

  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
 •        6.  Κλειστά (κενά) διαμερίσματα
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
         7.  Αποθεματικό πολυκατοικίας

  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
         8.  Υπολογισμός κατανομής κοινοχρήστων δαπανών
      Υπολογισμός κατανομής δαπανών - Αναλογική κατανομή
  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             8.1.  Κατανομή κοινοχρήστων δαπανών σε πολυκατοικίες του Ο.Ε.Κ.

      Λόγω έλλειψης λεπτομερούς νομοθετικής ρύθμισης θεμάτων των κοινοχρήστων, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ αναφέρονται σε οικοδομικά συγκροτήματα που κατασκεύασε ο οργανισμός, αποτέλεσαν οδηγό στην διευθέτηση συναφών προβλημάτων.

      Στον «κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών» του Ο.Ε.Κ. ΦΕΚ 441 τ.Β´ από 5/4/1976, σχετικά με την κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών (Σελ.4) αναφέρεται:
  Ά ρ θ ρ ο   4
     Κοινά βάρη-Δαπάναι της συνιδιοκτησίας και κατανομή αυτών εις πολυκατοικίας, μονοκατοικίας εις στοίχους και διπλοκατοικίας:
     Πας κύριος διηρημένης ιδιοκτησίας βαρύνεται αυτοδικαίως ως εκ της ιδιότητός του ταύτης, με τα εκ της συνιδιοκτησίας απορρέοντα κοινά βάρη και κοινάς δαπάνας.
     Α´ Εις τας κοινάς ταύτας δαπάνας και βάρη της πολυκατοικίας ή στοίχου έκαστος ιδιοκτήτης συμμετέχει αναλόγως προς το εμβαδόν του διαμερίσματός του (επί πολυκατοικίας) ή της μονοκατοικίας του (επί στοίχου) διά του συνόλου του εμβαδού των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας ή του στοίχου αντιστοίχως.   Ήτοι το ποσοστόν συμμετοχής εις τας δαπάνας και έξοδα συντηρήσεως της πολυκατοικίας ή στοίχου εξάγεται εκ της διαιρέσεως του εμβαδού του διαμερίσματος (επί πολυκατοικιών) ή της μονοκατοικίας (επί στοίχων) δια του συνολικού εμβαδού των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας ή των κατοικιών επί στοίχου.   Προκειμένου περί των ειδικών τύπων μονοκατοικιών εις διπλοκατοικίας (ισόγειον, ανώγειον τύποι 202 και 207) αι δαπάναι και η συμμετοχή της μονάδος (διπλοκατοικίας) καθορίζεται εξ ημισείας δι´έκαστον ήτοι:
     α) Εις την συντήρησιν και την επιδιόρθωσιν εν γένει των εξωτερικών τοίχων, προσόψεων, βασικών τοιχωμάτων, πεζοδρομίων του κτιρίου, αγωγών ρεύματος, αγωγών ύδατος, καπναγωγών, αεραγωγών, υπονόμων και ηλιακών δωμάτων (ηλιακωτών).
     β) Εις την δαπάνην καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος δια τον φωτισμόν των εισόδων, κλιμακοστασίων, διαδρόμων, πλυντηρίων, όπου υφίστανται και εν γένει των κοινόχρηστων χώρων.
     γ) Εις την δαπάνην συντηρήσεως και επισκευής των πλυντηρίων όπου υπάρχουν τοιαύτα και των εγκαταστάσεων και έργων αυτών ως και εις την δαπάνην καταναλώσεως ύδατος προς χρήσιν των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας κ.λπ.
     δ) Εις την δαπάνην δια την προμήθειαν των αναγκαίων σκευών και υλικών δια την χρήσιν, συντήρησιν και καθαριότητα του κτιρίου της πολυκατοικίας και των κοινοχρήστων χώρων και έργων, ως και πάσα δαπάνη απορρέουσα από τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της πολυκατοικίας.
  Τυπικόν παράδειγμα συμμετοχής εις δραχμάς
  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΙ
  Τύπος
  πολυκ.
  Όρο
  φος
  Τύπος και
  θέσις δ/τος
  εμβαδόν
  μικτόν Μ2
  όμοια
  τεμ.
  σύνολον
  εμβ. μ2
  Αριθμός
  πολυκατ.
  Αριθμός
  διαμ/τος
  4001
  2 κλιμ.
  ΙΣΔωμ.2Ακρ. 53,72153,72 24 234
  »Δωμ.3Μεσ. 69,28169,28 235
  Α´Δωμ.3Ακρ. 70,86170,86 236
  »Δωμ.3Μεσ. 68,74168,74 237
  Β´Δωμ.3Ακρ. 70,86170,86 238
  »Δωμ.3Μεσ. 68,74168,74 239
  Γ´Δωμ.3Ακρ. 70,86170,86 240
  »Δωμ.3Μεσ. 68,74168,74 241
  Σύνολα 8 541,80  
  Ποσοστά
  επί ‰
  ΙΣΔωμ.2Ακρ.53,72 x 1.000 / 541,80 = 99,152 ‰
  ΙΣΔωμ.3Μεσ.69,28 x 1.000 / 541,80 = 127,871 ‰
  Τ.Ο.Δωμ.3Ακρ.70,86 x 1.000 / 541,80 = 130,786 ‰
  Τ.Ο.Δωμ.3Μεσ.68,74 x 1.000 / 541,80 = 126,873 ‰
  Έλεγχος Δωμ.2Ακρ.99,152 x 1 = 91,152
  Δωμ.3Μεσ.127,871 x 1 = 127,871
  Δωμ.3Ακρ.130,786 x 3 = 392,358
  Δωμ.3Μεσ.126,873 x 3 = 380,619
  Σύνολο ποσοστών 1000,000
  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΙ (εις στοίχους )
  Τύπος μον/ας
  εις στοίχους
  Όρο
  φος
  Τύπος και θέσις
  μονοκατοικίας
  Εμβαδ.
  Μ2
  Όμοια
  τεμ.
  Σύνολον
  εμβ. μ2
  Αριθμ.
  στοιχ.
  Αριθμ.
  κατοικ.
  2004
  6 κατοικ.
    Δωμ. 3 Ακρ. 75,90 2 151,80 12 51,56
    Δωμ. 3 Μεσ. 74,52 4 298,08 12 52,53,54
  Σύνολα 6 449,88  
  Ποσοστά
  επί ‰
   Δωμ.3Ακρ.75,90 x 1.000 / 449,88 = 168,712 ‰
   Δωμ.3Μεσ.74,52 x 1.000 / 449,88 = 165,644 ‰
  Έλεγχος  Δωμ.3Ακρ.168,712 x 2 = 337,424
   Δωμ.3Μεσ.165,644 x 4 = 662,576
  Σύνολο ποσοστών 1000,000
    Οι αριθμοί αμφοτέρων των περιπτώσεων είναι ενδεικτικοί.

     Β´ Η δαπάνη συντηρήσεως ή επισκευής οιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προς αποκατάστασιν ή εξυπηρέτησιν εν γένει διηρημένης ιδιοκτησίας (των εντός αυτής ευρισκομένων) βαρύνει εξ'ολοκλήρου τον ιδιοκτήτην της ιδιοκτησίας ταύτης, εφ'όσον η βλάβη δεν οφείλεται εις τοιαύτην της όλης εγκαταστάσεως.

      Η υπ'αριθ. 29089 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ΦΕΚ 1296 τ.Β´ από 16/12/1977 (Σελ.2) «Περί συμπληρώσεως κανονισμού πολυορόφων κτιρίων για τη λειτουργία Κ. Θερμάνσεως και ανελκυστήρων, Δ.Σ.87/15.11.1977», συμπληρώνει τον παραπάνω «κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών» και προσθέτει στο άρθρο 4 του Κανονισμού για τους οικισμούς του οργανισμού των οποίων τα κτίρια διαθέτουν κεντρική θέρμανση τα εξής:
      Γ´ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:
     Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας ή στοίχου εξυπηρετουμένων υπό εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κ.λπ. της εγκαταστάσεως αυτής και των εν γένει μηχανημάτων της, καθώς και η δαπάνη λειτουργίας της (καύσιμα, ηλεκτρ. ρεύμα κ.λπ.) βαρύνει κάθε εξυπηρετουμένην από την εγκατάσταση κατοικίαν κατά ποσοστόν που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτής σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό της εγκαταστάσεως κατοικιών και των τυχόν θερμαινομένων κοινοχρήστων χώρων.
      Σε όσες περιπτώσεις από το ίδιο λεβητοστάσιο της Κεντρικής θερμάνσεως τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται περισσότερα του ενός κτιρίου (πολ/κίες ή στοίχοι), όλες οι δαπάνες συντηρήσεως συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής, λειτουργίας κ.λπ. του κοινού λεβητοστασίου και των επί μέρους κοινών εγκαταστάσεων επιμερίζονται και βαρύνουν κάθε ένα κτίριο (πολ/κίαν και στοίχον) κατά ποσοστόν που θα είναι ο λόγος του ολικού εμβαδού αυτών προς το συνολικόν εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό του κοινού λεβητοστασίου κτιρίων (πολ/κιών και στοίχων).
      Στην περίπτωση κατά την οποίαν μία κατοικία παραμένει εντελώς αρχησιμοποίητη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών κατά την χειμερινή περίοδο λειτουργίας της Κεντρικής Θερμάνσεως, η κατοικία αυτή απαλλάσσεται κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συμμετοχής μόνο στην δαπάνη λειτουργίας της εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως (όχι και της συμμετοχής στην δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής, αντικαταστάσεως κ.λπ. αυτής στην οποία η συμμετοχή της παραμένει στο ακέραιο) υπό τον όρον ότι θα έχουν απομονωθεί (σφραγιστεί) τα θερμαντικά σώματα που υπάρχουν μέσα σ'αυτήν.
  και για τα κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα:
      Δ´ Ανελκυστήρες:
     Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας που έχει ανελκυστήρα, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κ.λ.π. της εγκαταστάσεως αυτής και των μηχανημάτων της (εκτός από την τακτική περιοδική συντήρηση) βαρύνει κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας (περιλαμβανομένων και των διαμερισμάτων του ισογείου) ποσοστό που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτού σε σχέση με το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων όλης της πολυκατοικίας (όπως δηλαδή γίνεται στην κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών).
     Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρος δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας για την κίνησή του ως και της δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεώς του, θα γίνεται με βάση τους συντελεστές του κατωτέρω πίνακα
  Επιμερισμός της δαπάνης για κάθε όροφο:
  1)Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος )Συντελ.0,30
  Ισόγειο (περίπτωση μη βατού δώματος )»0,00
  2)1ος όροφος»1,00
  3)2ος όροφος»1,10
  4)3ος όροφος»1,20
  5)4ος όροφος»1,30
  6)5ος όροφος»1,40
  7)6ος όροφος»1,50
  8)7ος όροφος»1,60
  9)8ος όροφος»1,70
  10)9ος όροφος»1,80
  11)10ος όροφος»1,90
  12)11ος όροφος»2,00
  13)12ος όροφος»2,10
  Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο 0,1 της μονάδος.
     Επιμερισμός της δαπάνης σε κάθε διαμέρισμα:
     Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρονομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.
     Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρος και έτσι βρίσκεται η δαπάνη που αντιστοιχεί σε κάθε όροφο.
     Στη συνέχεια η δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρονομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.
     Παράδειγμα:
     Έστω πενταώροφη πολ/κία με βατό δώμα που στον τρίτο όροφό της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. 40 τ.μ. 50 τ.μ. και 80 τ.μ. και η συνολική δαπάνη λειτουργίας του ανελκυστήρος ανέρχεται σε 1260 δρχ.
     α) Άθροισμα συντελεστών 5φης πολυκατοικίας βάσει του σχετικού πίνακος:
  Ισόγειο βατό δώμα 0,30
  1ος όροφος1,00
  2ος όροφος1,10
  3ος όροφος1,20
  4ος όροφος1,30
  5ος όροφος1,40
   6,30

     β) Δαπάνη κάθε ορόφου:
  Ισόγειο βατό δώμα 0,30 / 6,30 x 1.260 =60δρχ.
  1ος όροφος1,00 / 6,30 x 1.260 =200»
  2ος όροφος1,10 / 6,30 x 1.260 =220»
  3ος όροφος1,20 / 6,30 x 1.260 =240»
  4ος όροφος1,30 / 6,30 x 1.260 =260»
  5ος όροφος1,40 / 6,30 x 1.260 =280»
   1.260»

     γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου
  - Συνολικό εμβαδό των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α = 30 τ.μ., Β = 40 τ.μ., Γ = 50 τ.μ., Δ = 80 τ.μ. δηλ. σύνολον 200 τ.μ.
  - Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 δρχ.
  Α´Διαμερίσματος(των 30 τ.μ.)30 / 200 x 240 =36δρχ.
  Β´»(των 40 τ.μ.)40 / 200 x 240 =48»
  Γ´»(των 50 τ.μ.)50 / 200 x 240 =60»
  Δ´»(των 80 τ.μ.)80 / 200 x 240 =96»
   240»
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
         9.  Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

      Ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα θέματα των κοινοχρήστων είναι η κατανομή των δαπανών κεντρικής θέρμανσης, λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήματος αλλά και του σημαντικού χρηματικού ποσού που κατανέμεται.

      Για την προσέγγιση του προβλήματος ακολουθούν αναφορές:
    •  στην θεωρητική εκτίμηση της θερμότητας που απορροφάται σε κάθε διαμέρισμα
    •  στα είδη των μετρητών σε συστήματα με αυτονομία στην κεντρική θέρμανση
    •  στην νομοθεσία που ισχύει για την κατανομή των δαπανών κεντρικής θέρμανσης
    •  σε παραδείγματα υπολογισμού της κατανομής της δαπάνης κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με την νομοθεσία και διάφορους «εμπειρικούς» τρόπους

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             9.1.  Απορρόφηση θερμότητας σε ένα διαμέρισμα

     Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα της μέτρησης της θερμότητας που απορροφάται (καταναλώνεται) σε ένα διαμέρισμα χρησιμοποιούμε τον βασικό τύπο από την φυσική (πηγή: ΤΕΙ Αθηνών • K.Κουρκουτάς § 3.4.2 Θέρμανση ρευστών σε ροή • Σελ.9).

     Έστω ότι σε ένα διαμέρισμα η θερμοκρασία του ζεστού νερού της κεντρικής θέρμανσης που εισέρχεται προς τα θερμαντικά σώματα είναι θ1 και η θερμοκρασία του νερού που εξέρχεται και επιστρέφει στον λέβητα αφού έχει θερμάνει τον χώρο ότι είναι θ2.
     Ο ρυθμός με τον οποίο αποδίδεται η θερμότητα στο διαμέρισμα είναι:
    Pθ = dQ/dt = c · dm/dt · Δθ = c · ρ · dV/dt · Δθ      όπου
     Pθ = dQ/dt   ο ρυθμός παροχής της θερμότητας (θερμική ισχύς) προς το διαμέρισμα (1 Watt = 1 Joule/sec = 4,2 cal/sec),
     dm/dt   η παροχή του νερού σε μάζα (Kgr/sec),
     dV/dt   η παροχή του νερού σε όγκο (m³/sec),
     c = 1 cal/(°C·gr) = 1000 cal/(°C·Kgr) = 1 kcal/(°C·Kgr) = 4,2 kJ/(°C·Kgr)   η ειδική θερμότητα του νερού,
     ρ = 1 gr/ml = 1 Kgr/lit = 1000 Kgr/m³ η πυκνότητα του νερού, και
     Δθ = θ1 - θ2   η διαφορά θερμοκρασίας του νερού (°C)

     Το άθροισμα των στοιχειωδών (στιγμιαίων-dt) αυτών ποσοστήτων θερμότητας dQ (ολοκλήρωμα στα μαθηματικά) σε όλη την χρονική περίοδο λειτουργίας της θέρμανσης (κοινοχρήστων) είναι η ποσότητα θερμότητας που απορροφήθηκε στο διαμέρισμα, με το κόστος της οποίας πρέπει να επιβαρυνθεί.
     Ο τύπος αυτός αναδείχνει τα φυσικά μεγέθη (χρόνος, θερμοκρασία, παροχή νερού) πρέπει να μετρηθούν ώστε να υπολογισθεί η θερμιδική κατανάλωση του διαμερίσματος.
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             9.2.  Κατηγορίες κεντρικής θέρμανσης • Είδη μετρητών

      Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης ανάλογα με το εάν διαθέτουν ή όχι μετρητές, διακρίνονται σε:
    •  συστήματα χωρίς μετρητές (χωρίς αυτονομία), όπου ο χρόνος θέρμανσης (αλλά όχι και η θερμότητα) είναι ίδιος για όλα τα διαμερίσματα.
    •  συστήματα με αυτονομία (μετρητές), όπου η κεντρική θέρμανση ενεργοποιείται κατά βούληση από κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και καταγράφεται η κατανάλωση.

      Τα είδη μετρητών τα οποία χρησιμοποιούνται στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αυτονομία είναι:
    •  ωρομετρητές οι οποίοι μετρούν τον χρόνο για τον οποίο θερμαίνεται κάθε διαμέρισμα.
  Αποτελεί τον πλέον συνηθισμένο τύπο μετρητή που χρησιμοποιείται λόγω χαμηλού κόστους.
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κατά προσέγγιση υπολογισμό της θερμότητας που απορροφάται σε κάθε διαμέρισμα σε συνδυασμό με το μέγεθος του διαμερίσματος (ή την κατανάλωση των θερμαντικών του σωμάτων).
    •  ογκομετρητές οι οποίοι μετρούν, όπως οι υδρομετρητές του δικτύου ύδρευσης, τον όγκο του ζεστού νερού ο οποίος διέρχεται από τις σωληνώσεις του καλοριφέρ προς τα θερμαντικά σώματα κάθε διαμερίσματος.
  Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της πραγματικής θερμότητας που απορροφάται σε κάθε διαμέρισμα, εάν οι διαφορές θερμοκρασίας του εισερχόμενου και του εξερχόμενου νερού θέρμανσης είναι ίσες για όλα τα διαμερίσματα, πράγμα που μόνο κατά προσέγγιση ισχύει στην πράξη.
  Πάντως η ακρίβεια μέτρησης της θερμότητας με υδρομετρητές είναι υψηλότερη από αυτή των ωρομετρητών.
    •  θερμιδομετρητές είναι σύνθετες συσκευές οι οποίες συνυπολογίζουν την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εισερχόμενου και του εξερχόμενου ζεστού νερού και την παροχή (λίτρα/λεπτό) σε κάθε διαμέρισμα, ώστε να καταγράφουν την πραγματική θερμότητα που απορροφήθηκε σε κάθε διαμέρισμα.
  Αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση, αλλά λόγω υψηλότερου κόστους χρησιμοποιούνται σπάνια.

      Το πρόβλημα της κατανομής του κόστους θέρμανσης γίνεται περισσότερο περίπλοκο εάν συνεκτιμηθεί:
    α. η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των διαμερισμάτων.   Κάθε διαμέρισμα θερμαίνεται όταν ενεργοποιείται η θέρμανση των γειτονικών διαμερισμάτων και κάθε διαμέρισμα θερμαίνει τα γειτονικά διαμερίσματα όταν ενεργοποιείται η δική του θέρμανση.
    β. ο χρόνος (στην περίπτωση ωρομέτρησης) που χρειάζεται να ζεσταθεί το νερό στον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης.   Ο πρώτος που θα ανάψει το καλοριφέρ στο διαμέρισμα του, επειδή το νερό του κυκλώματος είναι κρύο θα χρειαστεί να το έχει ανοικτό περισσότερη ώρα για να ζεσταθεί, ενώ ο δεύτερος λιγότερη, ο τρίτος ακόμη λιγότερη και ο τελευταίος πολύ λιγότερη.
      Αυτό οδηγεί στην εισαγωγή της έννοιας του παγίου θέρμανσης, δηλαδή ένα ποσοστό της δαπάνης θέρμανσης να κατανέμεται με πάγιο (σταθερό) τρόπο ανάμεσα στα διαμερίσματα, ανεξάρτητα από την κατανάλωσή τους.

      Αναλυτικές πληροφορίες στο θέμα «Θέρμανση των κτιρίων με λέβητες και η μέτρηση της καταναλώμενης ενέργειας».
      Σχολιασμός της χρήσης θερμιδομετρητών - ωρομετρητών - ογκομετρητών στις κεντρικές θερμάνσεις.
      Π.Φαντάκης: Τεχνικά θέματα σχετικά με την κεντρική θέρμανση.

      Ακολουθούν θέματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τον τρόπο υπολογισμού και παραδείγματα υπολογισμού για διάφορες περιπτώσεις συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             9.3.  Νόμος Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

        Ο Νόμος 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» ΦΕΚ 4 τ.Α´ από 11/1/1985 (κείμενο) στο άρθρο 6 «Κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων» παρ. 4-8 (Σελ.3) θέτει το πλαίσιο για την ρύθμιση της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο να ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της κατανομής:
    4. Οι δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης σε διηρημένη κατά ορόφους ή μέρη αυτής ιδιοκτησία στο ίδιο κτίριο κατανέμονται με βάση:
       α. Τις απώλειες που αναλογούν σε κάθε ιδιοκτησία από τις συνολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου.
       β. Τις απώλειες κάθε συγκεκριμένης ιδιοκτησίας με βάση τον όγκο και τα εξωτερικά της ανοίγματα.
    5. Στις κατανεμόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας (καύσιμα και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και οι έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.).
    6. Υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών είναι:
       α. Για τις δαπάνες λειτουργίας αυτός που έχει τη χρήση της ιδιοκτησίας.
       β. Για τις έκτακτες δαπάνες ο κύριος της ιδιοκτησίας.
    7. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιων Έργων, Δικαιοσύνης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθορίζεται τεχνικός κανονισμός που αναφέρεται στον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες, η σύνταξη της σχετικής μελέτης που υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ο εφαρμοζόμενος τύπος και γενικά οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 4, 5 και 6.
    8. Οι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κτίρια για τα οποία εκδίδεται, άδεια οικοδομής μετά τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

        Σημείωση: Συνήθως οι δαπάνες που αφορούν την συντήρηση της πολυκατοικίας κατανέμονται με βάση τα χιλιοστά των ιδιοκτητών και βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων / ιδιοκτησιών.  Ο παραπάνω νόμος ορίζει ότι ειδικά οι δαπάνες που αφορούν την συντήρηση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης θα κατανέμονται σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής των εκτάκτων δαπανών και θα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες.

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.3.1.  Τεχνικός Κανονισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

        Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) εξέδωσε την Τεχνική Οδηγία (ΤΟ) ΤΟΤΕΕ 2427/83 με θέμα «Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης Κτηρίων».
  Η ΤΟΤΕΕ 2427/83 δημοσιεύθηκε αρχικά στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ αρ. 1294/23.01.1984 και έγινε υποχρεωτική με το Π.Δ. 27 (ΦΕΚ 631/Δ/07.11.85) ως η 11η Τεχνική Οδηγία που εκδόθηκε από το ΤΕΕ. (Πηγή ΤΕΕ)
      Σε εφαρμογή του Ν.1512 εκδίδεται ο «Τεχνικός Κανονισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης» Π.Δ. 27 ΦΕΚ τ.Δ´ 631 από 7/11/1985 στον οποίο ορίζεται ότι για τα κτίρια θα συντάσσεται μελέτη θέρμανσης από μηχανικό, στην οποία μελέτη αφού υπολογισθούν οι απώλειες θερμότητας κάθε ιδιοκτησίας, προσδιορίζονται οι συντελεστές εi (συντελεστής επιβαρύνσεων) και fi (συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης) για κάθε ιδιοκτησία (i), με βάση τους οποίους θα γίνεται η κατανομή των δαπανών θέρμανσης ως εξής:
  Ά ρ θ ρ ο    1
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  • 1. ΓΕΝΙΚΑ  ...............................................
  • 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ  ...............................................
  • 3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
   • 3.1. Δαπάνες λειτουργίας
    • 3.1.1. Σε κτίρια χωρίς μετρητές θερμότητας οι δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω ποσοστά π (%)
     • πλ = fλ x ελ x 100
     • πi = εi x [ (1 - fλ x ελ) / (1 - ελ) ] x 100
     iλ
     όπου λ οι ιδιοκτησίες που θα είναι κλειστές τουλάχιστον για ένα μήνα και που η παροχή θέρμανσης διακόπτεται προσωρινά.
     Στην περίπτωση που θερμαίνονται όλες οι ιδιοκτησίες είναι ελ = 0 όποτε πi = εi x 100
    • 3.1.2. Σε κτίρια με μετρητές της θερμότητας οι δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω ποσοστά π (%)
     πi = [ (εi x fi) + (Mi / Mi) x (1 - fi x εi) ] x 100
     όπου Mi η διαφορά ενδείξεων του μετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη καταγραφή.
     Η παραπάνω σχέση καλύπτει και την περίπτωση που θα συμβεί προσωρινή διακοπή στην θέρμανση μιας ή περισσοτέρων ιδιοκτησιών λ από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης.
     Στην περίπτωση αυτή θα είναι Mλ = 0 οπότε η παραπάνω σχέση γίνεται για τις ιδιοκτησίες λ
     πλ = (ελ x fλ) x 100
   • 3.2. Έκτακτες δαπάνες
    Η κατανομή των έκτακτων δαπανών γίνεται με τα παρακάτω ποσοστά π (%)
    πi = εi x 100
    που ισχύουν και στην περίπτωση των κτιρίων με μετρητές θερμότητας και στην περίπτωση χωρίς τέτοιους μετρητές,
    καθώς και για τις ιδιοκτησίες λ που η παροχή θέρμανσης από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης διακόπτεται προσωρινά.
   • 3.3. Κατανομή δαπανών σε ειδικές περιπτώσεις
    • 3.3.1. Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται από τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής η δυνατότητα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση, δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.
     « Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων.»(*)
     Οι συντελεστές των υπολοίπων ιδιοκτησιών θα αναμορφώνονται σε:
     εi´ = εi x [ 1 / ( 1 - ∑εα ) ]        iα
     όπου α οι ιδιοκτησίες που θα αποσυνδεθούν μόνιμα και θερμαίνονται με ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης.
     Τα ποσοστά κατανομής π των έκτακτων δαπανών και των δαπανών λειτουργίας στις ιδιοκτησίες i που θα παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης υπολογίζονται πάντοτε με τις προηγούμενες σχέσεις αλλά και τους ανομορφωμένους συντελεστές εi´ στην θέση των εi.
     Οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που θα αποσυνδεθούν με τον παραπάνω τρόπο από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωμένοι να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους.
     Οι δαπάνες μόνωσης των παραπάνω σωλήνων καθώς και οι έκτακτες δαπάνες της ιδιοκτησίας θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της.
     Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν επειδή αποσυνδέθηκε μόνιμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες ανάλογα με τα ποσοστά πi που ίσχυαν πριν την αποσύνδεση.
    • 3.3.2. Ιδιοκτησίες που η θέρμανσή τους δεν προβλέπεται από τη μελέτη δεν επιβαρύνονται με δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.
  • 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ fi  ...............................................
  ................................................................................................

    (*) Σημείωση: Η προσθήκη έγινε από τον Ν.3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 207 τ.Α´ από 29/8/2003 στο άρθρο 30 «Διείσδυση φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση - Εξοικονόμιση ενέργειας». στην παρ. 11: «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.1.1 του Π.Δ. της 27 Σεπτ./7 Νοεμ. 1985 ΦΕΚ 631/Δ´ προστίθεται το εδάφιο ως εξής ...».
     Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 ΦΕΚ 187 τ.Α´ από 20/10/1987 (κείμενο) που αναφέρεται στην προσθήκη δεν υπάρχει στο αρχικό ΦΕΚ, αλλά την προσθέτει ο ίδιος ο Ν.3175/2003 στο άρθρο 30 παρ. 4: «Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 420/1987 προστίθεται η παράγραφος 5, ως εξής:»
     5. Για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγέρθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.
     Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπως ενδεικτικά για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης, για την αλλαγή εξοπλισμού, για επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2364/1995 (ΦΕΚ 252Α´)
     Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία δύναται να λαμβάνεται απόφαση για την μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση υγρών καυσίμων και τη σύνδεση του φυσικού αερίου, όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με την χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

      Αυτόνομη θέρμανση χωρίς την έγκριση της πολυκατοικίας
  Σύμφωνα με το Νόμο 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α´ 23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.»
  δεν απαιτείται πλέον η έγκριση γενικής συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας,
  προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης.
  Συγκεκριμένα με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A´ 143 - 09.11.2015) ως εξής:
  Άρθρο 39
     Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
  «8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.».

  Δείτε σχετικά:

     Στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ 2296/24-5-2004 υπάρχει δημοσίευση με θέμα «O Κανονισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης Κτιρίων», η οποία αφορά την χρήση ωρομετρητών αντί των θερμιδομετρητών που προβλέπονται στον κανονισμό.

     Αργότερα συγκροτήθηκε ομάδας εργασίας από το ΤΕΕ για την αναθεώρηση της ΤΟΤΕΕ 2427/83.
     Η ομάδα εργασίας παρέδωσε την έκθεση-προτασή της η οποία και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ - Τεύχος 2263 από 17/10/2005 Σελ. 18/84) μέχρι την 18 Νοεμβρίου 2005.
     Στις 2 Μαρτίου 2006 διοργανώθηκε από το ΤΕΕ ημερίδα με θέμα την αναθεώρηση της ΤΟΤΕΕ 2427/83 στην οποία δημοσιεύθηκε το κείμενο - Εισηγητική Έκθεση και το ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΤΕΕ στο οποίο, σχετικά με την ωρομέτρηση, αναφέρεται:
     2.3.2 Kτίρια με Ωρομετρητές
    Παρόλο ότι πρέπει στις νέες οικοδομές να μην χρησιμοποιούνται ωρομετρητές αλλά να γενικευτεί η χρήση των θερμιδομετρητών, (όπως αναλύεται παρακάτω) η προσαρμογή του Π.Δ. στην ήδη διαμορφωμένη κατάσταση στα κτήρια, επιβάλλει την εισαγωγή στο Π.Δ. του ορθώς προταθέντος από το ΤΕΕ (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 1402 / 17-2-86) και ήδη χρησιμοποιούμενου από το 1986 τύπου για την κατανομή δαπανών στην περίπτωση χρήσης ωρομετρητών:
  πi = [ fi x εi + { ( εi x Ωi / ∑ (εi x Ωi) ) x (1 - ∑ fi x εi) } ] x 100                 (4)
    Ο τύπος αυτός είναι σε πλήρη συμφωνία (ταυτίζεται) με τον τύπο (3) ανωτέρω παραγράφου 2.3.1 που υπολογίσθηκε με βάση τους τύπους της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 του ΠΔ.
    Εκεί ως γνωστόν εκεί ορίζεται ότι: εi = Qi / Qολ το οποίο αν αντικατασταθεί στη σχέση (4) μας οδηγεί με απαλοιφή του Qολ στη σχέση (3).

     Στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΤΕΕ υπάρχει επίσης πρόταση νόμου με ημερομηνία 25/4/2007 (?) για την αναθεώρηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, αλλά δεν είναι γνωστό εάν το σχέδιο αυτό έχει επισημοποιηθεί.
     Στην πρόταση νόμου, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα συστήματα μέτρησης της θερμότητας που καταναλώνει κάθε διαμέρισμα, αναφέρεται (παρ. 4.1.2 - Σελ.7):
  ...
     Ο μόνος αποδεκτός τρόπος καταγραφής της καταναλισκόμενης θερμικής ενέργειας είναι η θερμιδομέτρηση, που γίνεται με θερμιδόμετρα ή συσκευές κατανομής δαπανών θέρμανσης που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1.3 του παρόντος.
     Κατ' εξαίρεση σε υφιστάμενα κτίρια όπου αντί των οργάνων καταγραφής της καταναλισκόμενης θερμικής ενέργειας (θερμιδομετρητές) έχουν ήδη εγκατασταθεί όργανα καταγραφής των ωρών λειτουργίας θέρμανσης κάθε διαμερίσματος (ωρομετρητές) και για όσο χρόνο αυτά θα χρησιμοποιούνται, οι δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω ποσοστά π (%):
  πi = [ fi x εi + { ( εi x Ωi / ∑ (εi x Ωi) ) x (1 - ∑ fi x εi) } ] x 100
  όπου Ωi η διαφορά ενδείξεων του ωρομετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη καταγραφή.

     Ο κανονισμός κατανομής της δαπάνης θέρμανσης δεν κάνει διάκριση στα είδη καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ).
     Στα επιτρεπόμενα καύσιμα αναφέρεται η Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» ΦΕΚ 2654 τ.Β´ από 9/11/2011.
     Επειδή στην περίπτωση φυσικού αερίου σαν καύσιμο, δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη για την κατανομή του παγίου της περιόδου κατά την οποία δεν λειτουργεί η κεντρική θέρμανση (μηδενική κατανάλωση όλων των διαμερισμάτων), θα πρέπει να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τους συντελεστές εi (όπως οι έκτακτες δαπάνες).


    Δείτε σχετικά:
      Το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής διεξήγαγε, από 23-29 Οκτωβρίου 2014, δημόσια διαβούλευση για σχέδιο νόμου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α' 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
      Ενδιαφέρον από άποψη κοινοχρήστων παρουσιάζει το Άρθρο 9: «Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων», το οποίο αναφέρεται και στην δυνατότητα αποσύνδεσης διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας προκειμένου να αποκτήσει ανεξάρτητη θέρμανση με φυσικό αέριο.

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.3.2.  Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             9.4.  Υπολογισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

      Για τον υπολογισμό της κατανομής της δαπάνης κεντρικής θέρμανσης (συνήθως πετρελαίου) μπορούμε να διακρίνουμε 2 κατηγορίες μεθόδων:
      Δείτε σχετικά: «Πώς γίνεται η κατανομή της δαπάνης του πετρελαίου;» (πηγή: Πολυδιαχείριση).
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.4.1.  Εμπειρικές μέθοδοι (τρόποι) κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης

        Αφορά τις παλαιότερης κατασκευής πολυκατοικίες (πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.) για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη θέρμανσης, όπως ο παραπάνω νόμος προβλέπει.
        Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:     Σε περίπτωση που στο καταστατικό της πολυκατοικίας δεν προβλέπεται ο τρόπος κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, σχετικά με τον τρόπο κατανομής της δαπάνης (ποσοστά παγίου - λειτουργικού κόστους και συντελεστών κατανομής (χιλιοστών)), η οποία απόφαση να καταγραφεί σε πρακτικό.

      Δείτε επίσης την αξιόλογη παρουσίαση στο avlos.gr της Κατανομής Δαπάνης Πετρελαίου.


  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.4.2.  Υπολογισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό

  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.4.3.  Χρέωση κατανάλωσης πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης

      Σχετικά με την διαδικασία χρέωσης της κατανάλωσης του πετρελαίου της κεντρικής θέρμανσης στους λογαριασμούς κοινοχρήστων μιας περιόδου (π.χ. μήνα) των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:     Επισημαίνεται ότι και οι δύο παραπάνω πολιτικές χρέωσης του πετρελαίου θέρμανσης αποσκοπούν στον προσδιορισμό του ποσού που θα κανανεμηθεί σε ένα λογαριασμό κοινοχρήστων.
      Ο τρόπος υπολογισμού της κατανομής της δαπάνης θέρμανσης είναι ανεξάρτητος από αυτές τις πολιτικές και καθορίζεται από τον τύπο της κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας (κατανομή με χιλιοστά, αυτονομία με ωρομετρητές, κλπ).
      Για την προμήθεια του πετρελαίου χρησιμοποιείται το αποθεματικό της πολυκατοικίας (ανάλογου ποσού), το οποίο αποκαθίσταται με την εξόφληση των λογαριασμών των διαμερισμάτων.      Ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις για τον τρόπο καταχώρισης των στοιχείων χρέωσης του πετρελαίου στην διαδικτυακή εφαρμογή.
  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             9.5.  Παραδείγματα Υπολογισμού Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

      Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος υπολογισμού της κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε διάφορες περιπτώσεις παρατίθενται απλά παραδείγματα υπολογισμού της κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης με όλους τους δυνατούς τρόπους, οι οποίοι υποστηρίζονται από την διαδικτυακή εφαρμογή.

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.1.  Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία - Κατανομή με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των διαμερισμάτων
   »   Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία - Κατανομή με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των διαμερισμάτων
     Στην απλούστερη περίπτωση όπου η κεντρική θέρμανση δεν διαθέτει αυτονομία και συνεπώς όλα τα διαμερίσματα θερμαίνονται τις ίδιες ώρες, ο επιμερισμός της δαπάνης θέρμανσης μπορεί να γίνει με συντελεστές επιβάρυνσης (χιλιοστά) τα τετραγωνικά μέτρα των διαμερισμάτων, όπως προβλέπεται στον «κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών» του Ο.Ε.Κ.
     Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά ο υπολογισμός της κατανομής δαπάνης θέρμανσης 100 € σε 3 διαμερίσματα εμβαδού 50, 80 και 120 τ.μ.
  Διαμερίσματατ.μ. (χιλιοστά)Συντελεστές αναλογίαςΠοσό που αναλογεί (100 €)
  Διαμέρισμα 15050 / 250 = 0,20100€ · 0,20 = 20
  Διαμέρισμα 28080 / 250 = 0,32100€ · 0,32 = 32
  Διαμέρισμα 3120120 / 250 = 0,48100€ · 0,48 = 48
  Σύνολα:50+80+120= 2500,20+0,32+0,48= 1,0020€+32€+48€= 100

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                     9.5.1.1.  Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία - Κατανομή με βάση τα τετραγωνικά μέτρα - κλειστό διαμέρισμα
   »   Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία - Κατανομή με βάση τα τετραγωνικά μέτρα - κλειστό διαμέρισμα
     Έστω ότι το Διαμέρισμα 1 είναι κλειστό (κενό) και η παροχή ζεστού νερού θέρμανσης προς το διαμέρισμα έχει διακοπεί, όπως προβλέπεται στον «κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών» του Ο.Ε.Κ..
     Για να υπολογισθεί έκπτωση 70% στο ποσό συμμετοχής στα έξοδα λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης του κλειστού διαμερίσματος, μειώνουμε κατά 70% τα τετραγωνικά μέτρα του Διαμερίσματος 1, από 50 τ.μ. σε 15 τ.μ. (= 50 τ.μ. - 50 τ.μ. · 70% = 50 τ.μ. - 35 τ.μ.).
     Ο προηγούμενος πίνακας παίρνει την μορφή:
  Διαμερίσματατ.μ. (χιλιοστά)Συντελεστές αναλογίαςΠοσό που αναλογεί (100 €)
  Διαμέρισμα 115 (50)15 / 215 = 0,0698100€ · 0,0698 =   6,98
  Διαμέρισμα 28080 / 215 = 0,3721100€ · 0,3721 = 37,21
  Διαμέρισμα 3120120 / 215 = 0,5581100€ · 0,5581 = 55,81
  Σύνολα:15+80+120= 2150,0698+0,3721+0,5581= 1,006,98€+37,21€+55,81€= 100,00

     Σχετικά με την έννοια της έκπτωσης δείτε το θέμα που αφορά στα «Κλειστά (κενά) διαμερίσματα».
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.2.  Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές
   »   Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές
  Θερμιδομετρητής είναι μία συσκευή η οποία μετρά αξιόπιστα την πραγματική ποσότητα θερμότητας (θερμίδες/cal/kcal) που απορροφάται σε κάθε διαμέρισμα και συνεπώς οι μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για την κατανομή της δαπάνης θέρμανσης.
  Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο υπολογισμός της κατανομής δαπάνης θέρμανσης 100 € σε 3 διαμερίσματα με καταναλώσεις 30, 40 και 20 μονάδων θερμότητας αντίστοιχα.
  ΔιαμερίσματαΚατανάλωση (θερμίδες)Συντελεστές αναλογίαςΠοσό που αναλογεί (100 €)
  Διαμέρισμα 13030 / 90 = 0,3333100€ · 0,3333 = 33,33
  Διαμέρισμα 24040 / 90 = 0,4444100€ · 0,4444 = 44,44
  Διαμέρισμα 32020 / 90 = 0,2223100€ · 0,2223 = 22,23
  Σύνολα:30+40+20= 900,3333+0,4444+0,2223= 1,000033,33€+44,44€+22,23€= 100,00
  Στον τρόπο αυτό κατανομής τα κλειστά διαμερίσματα δεν συμμετέχουν στις δαπάνες θέρμανσης (έχουν μηδενικές θερμίδες κατανάλωσης και συνεπώς μηδενικό συντελεστή επιβάρυνσης).

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.3.  Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές και πάγιο ποσοστό
   »   Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές και πάγιο ποσοστό
  Εάν ληφθεί υπόψη η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των διαμερισμάτων, τότε είναι λογικό ένα ποσοστό της δαπάνης να κατανέμεται μεταξύ των διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την «κατανάλωσή» τους (πάγιο) και το υπόλοιπο ανάλογα με την κατανάλωση.
  Σαν συντελεστές επιβάρυνσης στο πάγιο ποσοστό θα μπορούσαν να ληφθούν τα εμβαδά (τ.μ.) των διαμερισμάτων.
  Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο υπολογισμός της κατανομής δαπάνης θέρμανσης 100 € σε 3 διαμερίσματα με καταναλώσεις 30, 40 και 20 μονάδων θερμότητας αντίστοιχα, όπου π.χ. το 30% (100€·30%=30€) κατανέμεται ανάλογα με το εμβαδόν των διαμερισμάτων (50, 80 και 120 τ.μ. αντίστοιχα) και το υπόλοιπο 70% ανάλογα με τις μονάδες θερμότητας (θερμίδες) που κατανάλωσαν.
  Διαμερίσματα Πάγιο ποσό: 100€ · 30% = 30 Ποσό Κατανάλωσης: 100€-30€= 70 Συνολικό ποσό
  επιβάρυνσης
  διαμερίσματος
  τ.μ.
  (χιλιοστά)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο
  πάγιο ποσό
  Κατανάλωση
  (θερμίδες)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο
  ποσό κατανάλωσης
  Διαμέρισμα 15050/250= 0,2030€·0,20=  6,003030/90= 0,333370€·0,3333= 23,336,00€+23,33€= 29,33
  Διαμέρισμα 28080/250= 0,3230€·0,32=  9,604040/90= 0,444470€·0,4444= 31,119,60€+31,11€= 40,71
  Διαμέρισμα 3120120/250= 0,4830€·0,48= 14,402020/90= 0,222370€·0,2223= 15,5614,40€+15,56€= 29,96
  Σύνολα:2501,0030,00€901,000070,00€100,00€
  Στον τρόπο αυτό κατανομής τα κλειστά διαμερίσματα συμμετέχουν στις δαπάνες θέρμανσης κατά το ποσό παγίου που τους αναλογεί.

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.4.  Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με ωρομετρητές και χιλιοστά (χιλιοστ-ώρες)
   »   Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με βάση τα χιλιοστά και τις ώρες
  Στην περίπτωση που η κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας διαθέτει αυτονομία, δηλαδή ανεξάρτητη ενεργοποίηση της θέρμανσης από κάθε διαμέρισμα και ωρομετρητές για την καταγραφή του χρόνου θέρμανσης των διαμερισμάτων, τότε η θερμότητα που απορροφήθηκε από κάθε διαμέρισμα (συντελεστής επιβάρυνσης) εξαρτάται από δύο παράγοντες:
    •  Το μέγεθος του διαμερίσματος (τετραγωνικά μέτρα, θερμαντική ισχύς σωμάτων, κλπ)
    •  Ώρες θέρμανσης (χρόνος) του διαμερίσματος, όπως αυτές καταγράφονται στον ωρομετρητή
  Οι ώρες θέρμανσης των διαμερισμάτων υπολογίζονται με αφαίρεση από την τελική ένδειξη της τιμής της αρχικής ένδειξης του ωρομετρητή της περιόδου που καταναλώθηκε η συγκεκριμένη ποσότητα πετρελαίου η αξία της οποίας κατανέμεται στα κοινόχρηστα.
  Ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος είναι το γινόμενο των χιλιοστών (τ.μ.) επί τις ώρες και τον αποκαλούμε χιλιοστ-ώρες.
  Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο υπολογισμός της κατανομής δαπάνης θέρμανσης 100 € σε 3 διαμερίσματα εμβαδού 50, 80 και 120 τ.μ. τα οποία χρησιμοποίησαν την κεντρική θέρμανση για 30, 40 και 20 ώρες αντίστοιχα.
  ΔιαμερίσματαΧιλιοστά (τ.μ.)ΏρεςΧιλιοστά · Ώρες
  (χιλιοστ-ώρες)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Ποσό που αναλογεί (100 €)
  Διαμέρισμα 1503050 · 30 = 12501250 / 6850 = 0,1825100€ · 0,1825 = 18,25
  Διαμέρισμα 2804080 · 40 = 32003200 / 6850 = 0,4671100€ · 0,4671 = 46,71
  Διαμέρισμα 312020120 · 20 = 24002400 / 6850 = 0,3504100€ · 0,3504 = 35,04
  Σύνολα:50+80+120= 25030+40+20= 901250+3200+2400= 68500,1825+0,4671+0,3504= 1,000018,25€+46,71€+35,04€= 100,00
  Στον τρόπο αυτό κατανομής τα κλειστά διαμερίσματα δεν συμμετέχουν στις δαπάνες θέρμανσης (έχουν μηδενικές ώρες λειτουργίας της θέρμανσης και συνεπώς μηδενικό συντελεστή επιβάρυνσης).
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.5.  Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - κατανομή με ωρομετρητές (χιλιοστ-ώρες) και πάγιο ποσοστό
   »   Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Σύνθετη κατανομή με πάγιο ποσοστό και χιλιοστ-ώρες
  Η θερμότητα από ένα διαμέρισμα διαχέεται μέσω της οροφής, δαπέδου και των τοίχων στα γειτονικά διαμερίσματα και στο περιβάλλον.
  Κατά συνέπεια όταν λειτουργεί η θέρμανση του διαμερίσματος θερμαίνει (σε ένα βαθμό) τα γειτονικά διαμερίσματα, αλλά και θερμαίνεται το ίδιο από την θέρμανση των γειτονικών διαμερισμάτων.
  Ένα διαμέρισμα που δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου το καλοριφέρ (μηδενικές ώρες λειτουργίας), σύμφωνα με τον προηγούμενο τρόπο κατανομής, δεν θα συμμετέχει στο κόστος αγοράς του καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης, ενώ θα επωφεληθεί από την λειτουργία της θέρμανσης στα γειτονικά διαμερίσματα.
  Συνεπώς είναι λογικό το κόστος της θέρμανσης να μην κατανέμεται αποκλειστικά με κριτήριο το εμβαδόν του διαμερίσματος και τις ώρες λειτουργίας του καλοριφέρ.
  Ένας απλός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι:
    •  Ένα μέρος του κόστους θέρμανσης να κατανέμεται μεταξύ των διαμερισμάτων με πάγιο (σταθερό) τρόπο (ανεξάρτητα από τις ώρες, αλλά σε συνάρτηση με το μέγεθος των διαμερισμάτων)
    •  Το υπόλοιπο ποσό (κατανάλωση) να κατανέμεται στα διαμερίσματα σύμφωνα με το μέγεθος των διαμερισμάτων και τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης (χιλιοστ-ώρες).
  Εάν αποφασισθεί από τους συνιδιοκτήτες ότι ένα ποσοστό π.χ. 30% του κόστους καυσίμου θέρμανσης να κατανέμεται με πάγιο τρόπο και το υπόλοιπο 70% ανάλογα με τις χιλιοστ-ώρες, τότε ο υπολογισμός της προηγούμενης περίπτωσης λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:
  Διαμερίσματα Πάγιο ποσό: 100€ · 30% = 30 Ποσό Κατανάλωσης: 100€ · 70% = 70 Συνολικό ποσό
  επιβάρυνσης
  διαμερίσματος
  Απλή κατανομή
  με χιλιοστ-ώρες
  (για σύγκριση)
  Χιλιοστά
  (τ.μ.)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο
  πάγιο ποσό
  Χιλιοστά
  (τ.μ.)
  ΏρεςΧιλιοστά · Ώρες
  (χιλιοστ-ώρες)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο ποσό
  κατανάλωσης
  Διαμέρισμα 15050/250=0,2030€·0,20=6,00503050·30= 12501250/6850= 0,182570€·0,1825= 21,616,00€+21,61€= 27,61(18,25€)
  Διαμέρισμα 28080/250=0,3230€·0,32=9,60804080·40= 32003200/6850= 0,467170€·0,4671= 27,659,60€+27,65€= 37,25(46,71€)
  Διαμέρισμα 3120120/250=0,4830€·0,48=14,4012020120·20= 24002400/6850= 0,350470€·0,3504= 20,7414,40€+20,74€= 35,14(35,04€)
  Σύνολα:2501,0030,00€2509068501,000070,00€100,00€(100,00€)
  Στον τρόπο αυτό κατανομής, σε αντίθεση με τον προηγούμενο, τα κλειστά διαμερίσματα συμμετέχουν στις δαπάνες θέρμανσης στο ποσοστό που αφορά το πάγιο.
  Μία παραλλαγή του παραπάνω τρόπου υπολογισμού είναι όταν τα χιλιοστά με βάση τα οποία επιμερίζεται το πάγιο είναι διαφορετικά από τα χιλιοστά της κατανάλωσης.

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.6.  Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές και συντελεστές εi και fi
   »   Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με θερμιδομετρητές και συντελεστές εi και fi
  Ο Ν.1512/1985 ορίζει ότι σε κτίρια για τα οποία εκδίδεται άδεια οικοδομής μετά την έναρξη ισχύος του, η κατανομή των δαπανών θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τον «Τεχνικό Κανονισμό Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης».
  Ο Κανονισμός προβλέπει ότι για κάθε κτίριο πρέπει να συντάσσεται μελέτη από μηχανικό, στην οποία υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας των διαμερισμάτων και η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των διαμερισμάτων με τρόπο που περιγράφεται στον ίδιο.
  Στην μελέτη υπολογίζονται δύο συντελεστές για κάθε διαμέρισμα (ιδιοκτησία):
    •  συντελεστής επιβαρύνσεων εi
    •  συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης fi
  Το ποσοστό πi (%) με το οποίο συμμετέχει κάθε διαμέρισμα στις δαπάνες καυσίμου κεντρικής θέρμανσης υπολογίζεται από τον τύπο:
    πi = [ (εi x fi) + (Mi / Mi) x (1 - fi x εi) ] x 100  
  όπου Mi η διαφορά ενδείξεων του μετρητή θερμότητας (θερμιδομετρητή) της ιδιοκτησίας i ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη καταγραφή.
  Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο υπολογισμός της κατανομής ποσού 100 € σε 3 διαμερίσματα
  με συντελεστές επιβαρύνσεων ε1= 0,2000, ε2=0,3000 και ε3=0,5000,
  συντελεστές παραμενουσών επιβαρύνσεων f1= 0,25 f3= 0,30, f3= 0,35
  και διαφορές ενδείξεων των μετρητών θερμότητας (καταναλώσεις) Μ1= 30, Μ2=40 και Μ3=20 αντίστοιχα,
  σύμφωνα με τον παραπάνω μαθηματικό τύπο.
  Διαμερίσματαεifiεi · fiMiMi / Mi(Mi / Mi) · (1 - fi · εi)εi·fi + (Mi/Mi)·(1-fi·εi)πi (%)Ποσό Διαμερίσματος
  Διαμέρισμα 10,20000,250,2000·0,25= 0,05003030/90= 0,33330,3333·(1-0,3150)= 0,22830,0500+0,2283= 0,278327,83%100€·27,83%= 27,83
  Διαμέρισμα 20,30000,300,3000·0,30= 0,09004040/90= 0,44440,4444·(1-0,3150)= 0,30440,0900+0,3044= 0,394439,44%100€·39,44%= 39,44
  Διαμέρισμα 30,50000,350,5000·0,35= 0,17502020/90= 0,22230,2223·(1-0,3150)= 0,15230,1750+0,1523= 0,327332,73%100€·32,73%= 32,73
  Σύνολα:εi= 1,0000fi= 0,90fi·εi= 0,3150Mi= 901,00000,68501,0000100,00%100,00€

  Αναλύοντας τον μαθηματικό τύπο κατανομής διαπιστώνουμε ότι:
    • Ένα μέρος της δαπάνης ίσο με εi·fi κατανέμεται με πάγιο τρόπο μεταξύ των διαμερισμάτων (ανεξάρτητα από την κατανάλωση) με συντελεστές επιβάρυνσης (χιλιοστά) κάθε διαμερίσματος τα γινόμενα εi·fi
    • Τα κλειστά διαμερίσματα συμμετέχουν σε ένα ποσοστό στις δαπάνες θέρμανσης ανάλογα με το εi·fi.
    • Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης κατανέμεται ανάλογα με την κατανάλωση των διαμερισμάτων (Mi), ανεξάρτητα το μέγεθος των διαμερισμάτων (συντελεστές εi και fi)
  Επισημαίνεται ότι στον Κανονισμό δεν υπάρχει η έννοια της πάγιας χρέωσης (ακόμα και με μηδενική κατανάλωση), αλλά εξάγεται έμμεσα από τον μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής κάθε διαμερίσματος (πi).
  Σημειώνεται επίσης ότι το «πάγιο ποσοστό», όπως προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο, διαφέρει από πολυκατοικία σε πολυκατοικία, εξαρτάται από τους συντελεστές εi και fi της μελέτης θέρμανσης και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 25% και 35% της δαπάνης θέρμανσης.

  Στο ίδιο με το παραπάνω αποτέλεσμα καταλήγουμε εφαρμόζοντας την «κατανομή με θερμιδομετρητές και πάγιο ποσοστό» θέτοντας
    • σαν ποσοστό παγίας δαπάνης το εi·fi = 0,3150 = 31,50% (στην θέση του 30%), δηλαδή ποσό 100€·31,50% = 31,50
    • χιλιοστά επιβάρυνσης των διαμερισμάτων στο πάγιο τα γινόμενα εi·fi (αντί των τ.μ.)
    • Το υπόλοιπο ποσό 100€-31,50€= 68,50€ κατανέμεται στα διαμερίσματα ανάλογα με την μετρούμενη θερμιδική κατανάλωση (Mi)
  Διαμερίσματα Πάγιο ποσό: 100€ · 31,50% = 31,50 Ποσό Κατανάλωσης: 100€-31,50€= 68,50 Συνολικό ποσό
  επιβάρυνσης
  διαμερίσματος
  Χιλιοστά
  (εi·fi)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο
  πάγιο ποσό
  Κατανάλωση
  (Mi)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο ποσό
  κατανάλωσης
  Διαμέρισμα 10,05000,0500/0,3150= 0,158831,50€·0,1588=   5,003030/90= 0,333368,50€·0,3333= 22,83 5,00€+22,83€= 27,83
  Διαμέρισμα 20,09000,0900/0,3150= 0,285731,50€·0,2857=   9,004040/90= 0,444468,50€·0,4444= 30,44 9,00€+30,44€= 39,44
  Διαμέρισμα 30,17500,1750/0,3150= 0,555531,50€·0,5555= 17,502020/90= 0,222368,50€·0,2223= 15,2317,50€+15,23€= 32,73
  Σύνολα:0,31501,000031,50€901,000068,50€100,00€

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.7.  Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με ωρομετρητές και συντελεστές εi και fi
   »   Κεντρική θέρμανση με αυτονομία - Κατανομή με ωρομετρητές και συντελεστές εi και fi
  Στις περισσότερες πολυκατοικίες, λόγω χαμηλότερου κόστους, είναι εγκατεστημένοι ωρομετρητές, οι οποίοι μετρούν απλώς τον χρόνο που μπορεί να κυκλοφορεί το ζεστό νερό της κεντρικής θέρμανσης προς το κάθε διαμέρισμα.
  Η ωρομέτρηση αποτελεί μόνο χονδρική προσέγγιση της ποσότητας θερμότητας που απορροφάται από το διαμέρισμα.
  Για να αντιμετωπισθεί σε ένα βαθμό η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ θερμιδομέτρησης και ωρομέτρησης στην εφαρμογή του τύπου υπολογισμού κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, προτάθηκε, έχει γίνει ουσιαστικά αποδεκτό και εφαρμόζεται η εξής τροποποίηση στον παραπάνω μαθηματικό τύπο:
  » Σε περιπτώσεις ωρομέτρησης, η θερμότητα Mi αντικαθιστάται με το γινόμενο εi·Ωi.
  Μετά από αυτή την τροποποίηση ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της κατανομής της δαπάνης θέρμανσης διαμορφώνεται ως εξής:
    πi = [ fi x εi + { ( εi x Ωi / ∑ (εi x Ωi) ) x (1 - ∑ fi x εi) } ] x 100  
  όπου Ωi η διαφορά ενδείξεων (ώρες) του ωρομετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη καταγραφή,
  πi (%) το υπολογιζόμενο ποσοστό με το οποίο συμμετέχει το διαμέρισμα στις δαπάνες καυσίμου κεντρικής θέρμανσης,
  και εi, fi οι συντελεστές επιβάρυνσης, όπως υπολογίζονται στην μελέτη θέρμανσης.
  Ο υπολογισμός της κατανομής της δαπάνης θέρμανσης στην πολυκατοικία του προηγούμενου παραδείγματος, εάν χρησιμοποιούνται ωρομετρητές και οι διαφορές ενδείξεων των ωρομετρητών Ωi είναι ίσες με τις διαφορές ενδείξεων των θερμιδομετρητών (Mi), σύμφωνα με τον τροποποιημένο μαθηματικό τύπο, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΔιαμερίσματαεifiΠ= εi · fiΩiεi · Ωi(εi·Ωi) / ∑(εi·Ωi)Κ= [(εi·Ωi)/∑(εi·Ωi)]·[1-∑(fi·εi)]Π + Κπi (%)Ποσό Διαμερίσματος
  Διαμέρισμα 10,20000,250,2000·0,25= 0,0500300,2000·30=  66/28= 0,21430,2143·(1-0,3150)= 0,14680,0500+0,1468= 0,196819,68%100€·19,68%= 19,68
  Διαμέρισμα 20,30000,300,3000·0,30= 0,0900400,3000·40= 1212/28= 0,42860,4286·(1-0,3150)= 0,29360,0900+0,2936= 0,383638,36%100€·38,36%= 38,36
  Διαμέρισμα 30,50000,350,5000·0,35= 0,1750200,5000·20= 1010/28= 0,35710,3571·(1-0,3150)= 0,24460,1750+0,2446= 0,419641,96%100€·41,96%= 41,96
  Σύνολα:1,00000,90∑(fi·εi)= 0,315090∑(εi·Ωi)= 281,00000,68501,0000100,00%100,00€

  Για την κατανομή της δαπάνης σύμφωνα με τον τροποποιημένο τύπο, ισχύουν οι παρατηρήσεις του αρχικού τύπου, δηλαδή:
    • Ένα μέρος της δαπάνης ίσο με εi·fi κατανέμεται με πάγιο τρόπο μεταξύ των διαμερισμάτων (ανεξάρτητα από την κατανάλωση) με συντελεστές επιβάρυνσης (χιλιοστά) κάθε διαμερίσματος τα γινόμενα εi·fi
    • Τα κλειστά (κενά) διαμερίσματα (μηδενικές ώρες κατανάλωσης) συμμετέχουν στο πάγιο ποσό της δαπάνης ανάλογα με το εi·fi
  Με την διαφορά ότι:
    • Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης κατανέμεται ανάλογα με την κατανάλωση των διαμερισμάτων (Ωi), και τον συντελεστή εi (γινόμενο εi · Ωi)

  Στο παραπάνω αποτέλεσμα καταλήγουμε εφαρμόζοντας την «κατανομή με ωρομετρητές και πάγιο ποσοστό» θέτοντας
    • σαν ποσοστό παγίας δαπάνης το εi·fi = 0,3150 = 31,50% (στην θέση του 30%), δηλαδή ποσό 100€·31,50% = 31,50
    • χιλιοστά επιβάρυνσης των διαμερισμάτων στο πάγιο τα γινόμενα εi·fi (αντί των τ.μ.)
    • Το υπόλοιπο ποσό 100€-31,50€= 68,50€ κατανέμεται στα διαμερίσματα ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας (Ωi) με συντελεστές επιβάρυνσης διαμερισμάτων (χιλιοστά) τους συντελεστές εi (αντί των τ.μ.)
  Διαμερίσματα Πάγιο ποσό: 100€ · 31,50% = 31,50 Ποσό Κατανάλωσης: 100€-31,50€= 68,50 Συνολικό ποσό
  επιβάρυνσης
  διαμερίσματος
  Χιλιοστά
  (εi·fi)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο
  πάγιο ποσό
  Χιλιοστά
  (εi)
  Ώρες
  (Ωi)
  Χιλιοστ-Ώρες
  (εi · Ωi)
  Συντελεστές
  αναλογίας
  Συμμετοχή στο ποσό
  κατανάλωσης
  Διαμέρισμα 10,05000,0500/0,3150=0,158831,50€·0,1588= 5,000,2000300,2000·30=  66/28= 0,214368,50€·0,2143= 14,68 5,00€+14,68€= 19,68
  Διαμέρισμα 20,09000,0900/0,3150=0,285731,50€·0,2857= 9,000,3000400,3000·40= 1212/28= 0,428668,50€·0,4286= 29,36 9,00€+29,36€= 38,36
  Διαμέρισμα 30,17500,1750/0,3150=0,555531,50€·0,5555=17,500,5000200,5000·20= 1010/28= 0,357168,50€·0,3571= 24,4617,50€+24,46€= 41,96
  Σύνολα:0,31501,000031,50€1,000090281,000068,50€31,50€+68,50€= 100,00€

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.8.  Κεντρική θέρμανση χωρίς μετρητές (αυτονομία) - Κατανομή με συντελεστές εi και fi
   »   Κεντρική θέρμανση χωρίς μετρητές (αυτονομία) - Κατανομή με συντελεστές εi και fi
  Στον «Τεχνικό Κανονισμό Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης» προβλέπεται η περίπτωση κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία για την οποία συντάσσεται μελέτη θέρμανσης στην οποία υπολογίζονται οι συντελεστές εi και fi.
  Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία οι χρόνοι θέρμανσης όλων των διαμερισμάτων είναι ίδιοι.
  Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό σε κτίρια χωρίς μετρητές θερμότητας οι δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω ποσοστά π (%)
    • πλ = fλ x ελ x 100    όπου λ οι ιδιοκτησίες που θα είναι κλειστές τουλάχιστον για ένα μήνα και που η παροχή θέρμανσης διακόπτεται προσωρινά.
    • πi = εi x [ (1 - fλ x ελ) / (1 - ελ) ] x 100    όπου i διαμέρισμα που θερμαίνεται κανονικά (iλ)
    • Στην περίπτωση που θερμαίνονται όλες οι ιδιοκτησίες είναι ελ = 0 όποτε πi = εi x 100

  Στην περίπτωση του παραδείγματος που χρησιμοποιούμε, όταν όλα τα διαμερίσματα θερμαίνονται κανονικά η κατανομή γίνεται με συντελεστές επιβάρυνσης (χιλιοστά) τους εi ως εξής:
  ΔιαμερίσματαΧιλιοστά (εi)Συντελεστές αναλογίαςΠοσό που αναλογεί (100 €)
  Διαμέρισμα 10,20000,2000 / 1,0000 = 0,2100€ · 0,2 = 20
  Διαμέρισμα 20,30000,3000 / 1,0000 = 0,3100€ · 0,3 = 30
  Διαμέρισμα 30,50000,5000 / 1,0000 = 0,5100€ · 0,5 = 50
  Σύνολα:1,00000,2+0,3+0,5= 1,020€+30€+50€= 100

  Τα κλειστά διαμερίσματα συμμετέχουν με ένα «πάγιο ποσοστό» ίσο με το γινόμενο των συντελεστών fλ και ελ.
  Στην περίπτωση που το Διαμέρισμα 1 είναι κλειστό (λ = 1) για περισσότερο από ένα μήνα και έχει διακοπεί η θέρμανσή του, ισχύει:
  Διαμερίσματαεifiελfλελ · fλπi (%)Ποσό Διαμερίσματος
  Διαμέρισμα 10,20000,250,2000·0,25= 0,0500π1 = f1 · ε1 · 100 = 0,0500 · 100 =   5,00%100€·  5,00%=  5,00
  Διαμέρισμα 20,30000,30π2 = ε2 · [(1-fλ·ελ)/(1-ελ)]·100 = 0,3000 · [(1-0,0500)/(1-0,2000)]·100 = 0,3000 (0,95/0,8)·100 = 35,62%100€·35,62%= 35,62
  Διαμέρισμα 30,50000,35π3 = ε3 · [(1-fλ·ελ)/(1-ελ)]·100 = 0,5000 · [(1-0,0500)/(1-0,2000)]·100 = 0,5000 (0,95/0,8)·100 = 59,38%100€·59,38%= 59,38
  Σύνολα:0,80000,65ελ= 0,2000
  1-∑ελ= 1-0,2000 = 0,8000
  fλ= 0,25∑(ελ·fλ)= 0,0500
  1-∑(ελ·fλ)= 1-0,0500 = 0,9500
  100,00%100,00€

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.9.  Κατανομή Εκτάκτων Δαπανών
   »   Κατανομή Εκτάκτων Δαπανών
  Οι υπολογισμοί που προηγήθηκαν αφορούσαν την κατανομή της δαπάνης προμήθειας καυσίμου θέρμανσης (πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ), οι οποίες βαρύνουν αυτούς που έχουν τη χρήση του διαμερίσματος (ένοικοι/ενοικιαστές).
  Στον Ν.1512/1985 και στον Τεχνικό Κανονισμό Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης εισάγεται η έννοια των εκτάκτων δαπανών (αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.) με τις οποίες βαρύνονται οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
  Η κατανομή των έκτακτων δαπανών, για όλες τις κεντρικές θερμάνσεις (με αυτονομία ή χωρίς) για τις οποίες έχει συνταχθεί μελέτη θέρμανσης σύμφωνα με τον Νόμο, γίνεται με τον μαθηματικό τύπο:   πi = εi x 100   όπου
    • πi (%) το ποσοστό συμμετοχής του διαμερίσματος i στις έκτακτες δαπάνες
    • εi ο συντελεστής επιβαρύνσεων του διαμερίσματος i, όπως προσδιορίζεται στην μελέτη θέρμανσης
  Η κατανομή ποσού 100€ που αφορά έκτακτες δαπάνες στο παράδειγμα που εξετάζουμε φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
  Διαμερίσματαεiπi= εi x 100Ποσό που αναλογεί (100 €)
  Διαμέρισμα 10,20000,2000 · 100 = 20%100€ · 20% = 20
  Διαμέρισμα 20,30000,3000 · 100 = 30%100€ · 30% = 30
  Διαμέρισμα 30,50000,5000 · 100 = 50%100€ · 50% = 50
  Σύνολα:1,000020+30+50= 100%20€+30€+50€= 100
  Στις έκτακτες δαπάνες συμμετέχουν κανονικά και τα κλειστά διαμερίσματα.

  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
                 9.5.10.  Αποσύνδεση διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση
   »   Αποσύνδεση διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση
  Για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης που ακολουθούν τον Τεχνικό Κανονισμό Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που κάποιο διαμέρισμα θελήσει να αποσυνδεθεί από την κεντρική θέρμανση και να μην συμμετέχει πλέον στις δαπάνες (καυσίμου και έκτακτες).
  Προϋποθέσεις για την αποσύνδεση είναι:
    • Να παρέχεται από τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής η δυνατότητα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου,
  είτε
    • Ανεξάρτητα εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον λόγος για την αποσύνδεση είναι η εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης με αέριο καύσιμο (φυσικό αέριο) και συμφωνήσει στην αποσύνδεση το 50% και μία ψήφος των συνιδιοκτητών.
  Σημειώνεται ότι η αποσύνδεση πρέπει να είναι μόνιμη με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από το διαμέρισμα και το κόστος της αποσύνδεσης βαρύνει το αποσυνδεόμενο διαμέρισμα.
  Μετά την αποσύνδεση οι συντελεστές των υπολοίπων ιδιοκτησιών θα αναμορφώνονται σε:
    εi´ = εi x [ 1 / ( 1 - ∑εα ) ]        iα  
  όπου α οι ιδιοκτησίες που θα αποσυνδεθούν μόνιμα και θερμαίνονται με ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης.
  Τα ποσοστά κατανομής π των έκτακτων δαπανών και των δαπανών λειτουργίας στις ιδιοκτησίες i που θα παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης υπολογίζονται πάντοτε με τις προηγούμενες σχέσεις αλλά και τους ανομορφωμένους συντελεστές εi´ στην θέση των εi.

  Έστω ότι στο παράδειγμα που εξετάζουμε θα αποσυνδεθεί το Διαμέρισμα 1 από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας (α = 1).
  Στην περίπτωση αυτή οι συντελεστές εi των υπολοίπων διαμερισμάτων αναμορφώνονται ως εξής:
  ΔιαμερίσματαΑρχικοί συντελεστέςεα
  (α=1)
  Υπολογισμός
  εi´ = εi x [ 1 / ( 1 - ∑εα ) ]
  Αναμορφωμένοι συντελεστές
  εifiεi · fiεi´fi´εi´ · fi´
  Διαμέρισμα 10,20000,250,2000·0,25= 0,05000,2000----
  Διαμέρισμα 20,30000,300,3000·0,30= 0,09000,3000 · [1/(1-0,2000)] = 0,3000 / 0,8000 = 0,37500,300,3750·0,30= 0,1125
  Διαμέρισμα 30,50000,350,5000·0,35= 0,17500,5000 · [1/(1-0,2000)] = 0,5000 / 0,8000 = 0,62500,350,6250·0,35= 0,2187
  Σύνολα:1,00000,900,3150εα= 0,20001,00000,650,3312
  Παρατηρούμε ότι το άθροισμα όλων των συντελεστών εi αρχικά και μετά την αναμόρφωση είναι μονάδα (1,0000).
  Επισημαίνεται ότι το άθροισμα των συντελεστών fi δεν είναι ίσο με την μονάδα.
  Οι συντελεστές fi παραμένουν οι ίδιοι στα διαμερίσματα που είναι συνδεδεμένα στην κεντρική θέρμανση.

  Υπό ολοκλήρωση...
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
         10.  Ανελκυστήρας (ασανσέρ)
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
         11.  Υποχρέωση ανάρτησης αποδείξεων κοινοχρήστων
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]
             11.1.  Ανάρτηση κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες

    Σχετικά με την ανάρτηση των κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ισχύουν τα εξής:
  • Τα δεδομένα που αναγράφονται στον πίνακα των κοινοχρήστων αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συνιστούν αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο ε του ν. 2472/1997.
  • Η συλλογή και η καταχώρισή τους σε κατάσταση είναι νόμιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συγκατάθεση των συνιδιοκτητών, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που υπέχουν οι συνιδιοκτήτες προς καταβολή των κοινοχρήστων χρεών, (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο α).
  • Συγκεκριμένα η συλλογή και η καταχώρισή τους από τον διαχειριστή υπεύθυνο της επεξεργασίας είναι απαραίτητη, τόσο προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες για τις προσωπικές τους οφειλές, όσο και για το εάν έχουν εξοφλήσει όλοι οι συνιδιοκτήτες την συμβατική τους υποχρέωση προς καταβολή των κοινοχρήστων που τους αναλογούν.
  • Για να αποφευχθεί η ανακοίνωση και η μετάδοση των προσωπικών δεδομένων των συνιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση των κοινοχρήστων σε τρίτους είναι σκόπιμο η κατάσταση αυτή να αναρτάται σε χώρο της πολυκατοικίας μη προσβάσιμο σε τρίτους πλην των ενδιαφερομένων συνιδιοκτητών.
  • Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να γίνει πρέπει η ανάρτηση να πραγματοποιείται σε χώρο όπου η πρόσβαση επισκεπτών είναι δυσχερής (π.χ. στον τοίχο της σκάλας του πρώτου προς το δεύτερο όροφο ή στον τοίχο της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου).
  • Όσον αφορά τη διαγραφή των ονομάτων των συνιδιοκτητών που έχουν εξοφλήσει τα κοινόχρηστα που τους βαρύνουν, η διαγραφή αυτή από τον διαχειριστή γίνεται προς ενημέρωση του αρχείου, και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
    Σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:   75/2002 και 35/2006
  Εφαρμογή •  Επιστροφή •  Αρχή Θέματος •  Αρχή Σελίδας •  Περιεχόμενα  ]

  koino-xrista gr